Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon of de natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon juridische entiteit die handelt in de uitoefening van bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Bharti Textilia;
 2. Product of artikel: het product dat wordt aangeboden door Bharti Textilia;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Bharti Textilia in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Bharti Textilia: de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan Afnemer aanbiedt;
 7. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bharti Textilia georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en Bharti Textilia gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen (WhatsApp, e-mail en telefonisch inbegrepen);
 9. Pre-order of voororder: het aangaan van een overeenkomst bij een aanbod door Afnemer waarbij de levering op een gesteld moment plaatsvindt volgens de overeenkomst. Afnemer is hierbij verplicht de pre-order of voororder af te nemen;
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Bharti Textilia.

 

Artikel 2 – Wie zijn wij?

Vestigingsadres

Bharti Textilia BV

Koningin Wilhelminaplein 29

1062 HJ Amsterdam

 

Correspondentieadres

Bharti Textilia BV

Postbus 69348

1060 CJ Amsterdam

 

E-mailadres: [email protected]

KvK nummer: 51017180.

BTW-identificatienummer: NL823049024B01.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bharti Textilia en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Bharti Textilia en Afnemer.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Een aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur en kan geschieden onder specifieke voorwaarden.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Bharti Textilia kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bharti Textilia onverwijld langs dan wel elektronische weg dan wel langs de telefonische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Een pre-order of voororder wordt verplicht afgenomen door Afnemer. Afnemer kan na het tot stand komen van de overeenkomst, de overeenkomst niet meer herroepen of ontbinden. Bij een pre-order of voororder, dient Afnemer aan de betalingsvoorwaarden van Artikel 11 te voldoen.
 4. Bij de annulering van een pre-order of voororder kan Bharti Textilia annuleringskosten tot en met 30% van de waarde van de pre-order of voororder in rekening brengen bij de Afnemer.
 5. Bharti Textilia kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bharti Textilia op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Retour

 1. Gekochte producten worden alleen teruggenomen indien deze een fabrieksfout of een dergelijke beschadiging hebben opgelopen vóór de aankoop en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Contacteer ons binnen 7 dagen na aankoop of ontvangst;
  • Retourneer het artikel binnen 10 dagen na aankoop, hierbij kunnen andere voorwaarden gesteld worden;
  • Het product mag niet versleten, beschadigd, gewassen, gebruikt, niet volgens de waslabel opgegeven handelingen onderworpen zijn of gedragen zijn;
  • Het product moet voorzien zijn van onze (prijs)kaartjes en labels;
  • Artikelen waarvan de applicatie is losgeraakt (studs, knopen, pailletten etc.) nemen wij niet retour.
 2. Geretourneerde gekochte producten met een fabrieksfout of een dergelijke beschadiging vóór de aankoop worden omgeruild voor dezelfde of soortgelijke artikel zolang de voorraad aanwezig is. Indien dit niet het geval is, wordt het product gecrediteerd.
 3. Gekochte afgeprijsde artikelen nemen wij niet retour (inclusief fabrieksfouten en dergelijke beschadigingen vóór aankoop).

 

Artikel 7 – Kosten in geval van retour

 1. Indien de Afnemer een product wilt retourneren, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Bharti Textilia dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

 

Artikel 8 – De prijs

 1. De vermelde prijs is een totaalprijs exclusief alle belastingen en verzendkosten.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Bharti Textilia niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 – Conformiteit en kwaliteit

 1. Bharti Textilia spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website of foto en het product zoals bij levering.
 2. De aangeboden producten zijn van nature aan (gebruiks-)slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat de eventuele wasvoorschriften in acht neemt.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Bharti Textilia zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Bharti Textilia kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bharti Textilia zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 4. Afnemer zal zich inspannen om de adviesprijzen te volgen zoals gepubliceerd op www.tripleninefashion.com of zo ver afgesproken.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst als bedoeld in artikel 5.
 2. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bharti Textilia te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft Bharti Textilia behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.